План за действие при бедствия, аварии и катастрофи