Заповед-План за работа на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на ученици-2020-2021 г