Психологичен кабинет

Училището разполага със специализиран кабинет, в който се провеждат индивидуални занимания с децата със специални образователни потребности и се оказва индивидуална психологична подкрепа на всички ученици в училището, в съответствие с дейностите по обща и допълнителна подкрепа. СУ „Иван Вазов“ работи по „Проект подкрепа за приобщаващо образование“ и „Подкрепа за успех“. В кабинета работят психолог, логопед и социален работник. Разработват се индивидуални оценки, въз основа на които се планира конкретна допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете/ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация. С помощта на разнообразни форми и интерактивни техники за индивидуална и групова работа, съобразени с възрастовите специфики на участниците, се реализира една съдържателна консултативна и обучителна програма. Целта е да формира атмосфера на доверие и по-добър социален опит в общуването, не само между ученици, но и между ученици, учители и родители. Реализира се консултативна дейност с учениците, съобразно дейностите по обща подкрепа, както и според индивидуалните им потребности, провеждат се интервенции за подкрепа и консултиране на родители и учители, както и медиаторни срещи с всички участници в образователно-възпитателния процес.

Кабинетът разполага с богат набор от специални технически и дидактически средства, методики и материали, необходими за психологическо изследване на когнитивни процеси, емоционално-поведенческото и социалното развитие на детето/ученика, развитие на общата и фина моторика, игри за баланс, пространствена ориентация, конструктивни умения, развитие на когнитивните процеси, арт-терапевтични занимания, емоционална и социална компетентност. В кабинета е осигурен кът за отдих, разполага с мека мебел, пуфове, меки модули за земя, възглавнички.

В училището е осигурен и асансьор, който да се ползва при необходимост.