Училищно настоятелство

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ “ИВАН ВАЗОВ – Бургас” (Актуализиран към 31.03.2017г.)

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете, създадено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съгласно Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на дружеството.

Наименование

Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ ИВАН ВАЗОВ – Бургас.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТА, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указването „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и неговия предмет на дийност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Бургас, ул. Христо Ботев №42

Срок

Чл.4.Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл.5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, на своите членове, на училището и учениците.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

 • Училищното настоятелство се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за учебния и възпитателен процес, осъществяван от СУ „ИВАН ВАЗОВ“ гр. Бургас, набирани по законоустановения начин чрез дарения, доброволни вноски, фондации и други;
 • Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището;
 • Грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, увеличаване на училищните имоти, за тяхното правилно стопанисване и целесъобразно използване;
 • Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническа база;
 • Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за учениците и учителите от училището;
 • Участва при определяне на свободно избираемата подготовка, извънкласните и извънучилищните форми на работа с децата и учителите и съдейства за тяхното реализиране;
 • Подпомага и съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Разработване на проекти, финансирани от структурите и фондовете на ЕС и други донорски програми;
 2. Собствена рекламно-информационна и издателска дейност;
 3. Други дейности, незабранени от закона и публични прояви, насочени към постигане на целите, посочени в Чл.6 на настоящия устав.

II.ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.8 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни /от страни-членки или кандидат-членки на Европейския съюз/ физически и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридически лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) Член на сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно /от страни-членки или кандидат-членки на Европейския съюз/ пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл.9. Всеки член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. Да внася ежегодно членския си внос;
 2. Да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл.11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство

Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл.13. С решение на общото събрание се приемат и почетни членове на сдружението.

Прекратяване на членство

Чл.14. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. С изключване;
 4. С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. При отпадане;

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правопримениците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определяне на размер на вземането се извършва по реда на Чл.49, ал.3 от настоящия устав.

(3) Решението за изключване се взема от управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членския внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

III.ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.15. Имушеството на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни следства, имуществени вноски от членовете, взевания и други права в зависимост от действащите нормативни акотве.

Източници на средства на сдружението

Чл.16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да дават целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава ил с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взима с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидално определни движими вещи под формата на наем.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал.2 се определя от общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението в лицето на управителния съвет може да получана дарение от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл.17. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 1. Рекламно-информационна и издателска дейност;
 2. Образователни и професионални курсове;
 3. Чуждоезиково обучение и други дейности;

(2) Извършената стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от търговския закон, закона за счтоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл.18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл.19. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

Състав на общото събрание

Чл.20. В общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл.21. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание на сдружението чрез законните им представители или изрично упълномощено лице;

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице;

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в общото събрание на сдружението като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието;

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица;

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на обкото събрание

Чл.22. Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. приема и изключва членове;
 5. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

6.назначава или освобождава регистрирани одитори;

 1. одобрява годишния финансов отчет;
 2. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен когато е в несъстоятелност;
 3. разглежда жалби срещу решения на управителния съвет за прекратяване на членство;
 4. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решения за участие в други организации;
 6. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 7. приема бюджета на сдружението;

14.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

 1. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 2. отменя решения на управителния съвет, когато противоречат на закона и устава на сдружението;
 3. освобождава от отговорност членовете на управителния съвет.

Провеждане на общо събрание

Чл.23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 6 /шест/ месеца след учредяване на сдружението. Общото събрание се провежда съгласно Устава и закона.

(2)Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно общо събрание.

Свикване на общото събрание

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет. То може да се свика по искане на 1/3 от членовете на сдружението;

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на общо събрание управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице;

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник, а след пререгистрация  – публикувана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението;

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението да откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на общо събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.26. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличие на кворум.

Кворум

Чл.27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили лично или представляващи на повече от половината от всички членове. При липса на кворум управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл.28. Всички членове имат право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл.29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. Предявяване на искове срещу него;
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Мнозинство

Чл.30. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите;

(2) За решенията по Чл. 21, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите;

Решения

Чл.31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл.32. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и проверява точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл.33 (1) Сдружението се управлява и представлява от управителен съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание за срок от 2 години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 – трима до 7 – седем члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на управителния съвет може да бъде и юридическо лице, член на сдружението, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

(6) Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.34. (1) Членовете на управителния съвет или физическите лица,, които представлямат юридическите лица, членове на съвета трябва да:

 • Притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 • Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

Права и задължения на управителния съвет

Чл.35 (1) Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

 • Управителният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.
 • Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 6 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 • Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 • Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
 • Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
 • Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване, обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
 • Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
 • Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
 • Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл. 36 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случяите, предвидени в Чл.35, ал. 8-9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, управителният съвет взема взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред общото събрание за създаване на клон;

Чл.37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване принципите на откритост, достоверност и своевременност.

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.38. Ежегодно до края на месец февруари управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и го представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл.40. (1) в случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от общото събрание.

(2) Когато общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичането на календарната година, той се назначава от  управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл.41. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от управителния съвет, след което се поставя за разискване на свиканото за целта редовно общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл.42. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите на откритост,достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл.43. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството

Чл.44 (1) На заседанията на общото събрание и на управителния съвет се съставя протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на преседателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, професия, както и наименованието, седалището и адреса на управление и ЕИК на юридическите лица.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.45. Дружеството се прекратява:

 1. По решение на общото събрание;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението и в определените в ЗЮЛНЦ случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от търговския закон действия по ликвидация на сдружението и осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на правила, утвърдени от общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършване по реда, предвиден в него и в закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.48. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от проведено на 31.03.2017г. Общо събрание.