Декларация за отпускане на стипендия на ученици със Специални образователни потребности