Декларация-Запознаване на педагогическия персонал с методическите указания по предметни области за учебната 2021-2022 г