План за действие при бедствия, аварии и катастрофи-2020 г.