Правила за номиниране и присъждане на морални и материални награди на педагогическия и непедагогическия персонал при СУ Иван Вазов – Бургас