ЗАПОВЕД-Определяне на длъжностно лице за водене на заповедната книга