Заповед-План за работа на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на ученици-2021-2022 г..