Педагогически персонал

Преподавател в ППГ

Длъжност: Учител в ППГ
Месторабота: СУ“Иван Вазов“ гр.Бургас
Образование: Висше-магистър
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, детски музикален ръководител

Педагогически стаж: 11 години

Педагогически персонал

Педагогически персонал