Педагогически персонал

Величка Терзиева

Преподавател в ППГ-2

Длъжност: Начален учител
Месторабота: СУ“Иван Вазов“ гр.Бургас
Образование: Висше-магистър
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, Обща педагогика.
Икономика, Маркетинг.
Педагогически стаж: 3 години

Педагогически персонал