ПЛАТЕН СТАЖ В ЧУЖБИНА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ “ИВАН ВАЗОВ“ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Ученици от иновативната паралелка „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ на СУ „Иван Вазов“ ще са на платен стаж в Естония и Словакия по проект Еразъм +: Професионално обучение и образование.

Рожнява, Словакия

За времето от 13.02.2022 г. до 19.02.2022 г. екип от трима преподаватели, ангажирани с проект  Проект Еразъм + : Професионално обучение и образование-2021-1-BG01-KA122-VET-000030890 посети град Рожнява, Словакия.

Целта на посещението беше обмяна на опит със Средното медицинско училище в град Рожнява и организирането на дейностите по провеждане на производствената практика на 7 ученика от 11а клас на Средно училище „Иван Вазов“, град Бургас от специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ през месец юли 2022 г. Аналогично посещение предстои в град Талин, Естония, за организиране на производствената практиката на още 7 ученика от 10-ти клас.

 Средното медицинско училище в град Рожнява съществува вече 70 години и обучава „практически медицински сестри“, „масажисти-рехабилитатори“, „консултанти при хранене-диетолози“, „здравни асистенти“ и „парамедици“. Ние имахме удоволствието и привилегията да бъдем сърдечно приети от директора на училището-Любош Липтак и от целия педагогически персонал. Бяха посетени часове по „долекарска помощ“, „медицински масаж“ , „диетология“, „здравно образование“, „биология“, „химия“, „анатомия и физиология“, „английски език“, „обществено образование“ и други.

Ръководството на училището-домакин ни запозна с базите, в които ще се провежда практическото обучение на нашите възпитаници:

-Болницата в град Рожнява-обучителният център и отделението по „терапия и рехабилитация“

-Балнеосанаториума „Щос“, който е изключително популярен в Словакия

Първата седмица четирима ученици ще се обучават в болницата в Рожнвява, а трима в балнеосанаториума „Щос“  , а втората седмица учениците ще се сменят.

Обучението на нашите ученици ще се осъществява заедно с ученици от Средното медицинско училище в Рожнява и ще бъде ръководено от съвместен екип от двете институции. Проектът обезпечава финансово настаняването, изхранването,  мобилностите и командировъчните на учениците и на придружаващия преподавател.

Обмененият с Медицинското училище в Рожнява опит ни даде подтик за осъществяване на нови идеи в сферата на професионалното обучение и образование в медицинско направление.

В рамките на утвърдения Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година СУ „Иван Вазов“, град Бургас предлага прием в 1.5 паралелки по специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове и в нова за областта и училището специалност: 0.5 професионална паралелка „Асистент на лекар по дентална медицина“.

Нека си пожелаем успешна реализация!