Проект “Европейски опит за модерно образование” – Еразъм+ КА-122, Долни кубин

ПроектЕвропейски опит за модерно образование” – Еразъм+ КА-122

В периода 26.04.22 г. – 03.05.2022 г. екип от петима преподаватели от СУ “Иван Вазов” – гр. Бургас – г-жа Станка Узова – зам.- директор, г-жа Дарина Русенова – учител по биология и здравно образование, г-жа Люба Петкова – учител по английски език, г-жа Валя Стайкова – начален учител и г-н Георги Георгакиев – учител по физическо възпитание и спорт, осъществиха мобилност по проект “Европейски опит за модерно образование” – Еразъм+ КА-122. Екипът посети Средно медицинско училище в гр. Долни Кубин в Словакия, където бяха топло и радушно посрещнати от директора на училището Alojz Šutý и целия педагогически колектив с традиционни обичаи и прекрасна културна програма. Това е едно от най-модерните и добре оборудвани училища с многогодишни традиции в подготовката на медицински специалисти, с изключително добро име и много желано от учениците в Словакия. Професионалната гимназия подготвя кадри в областта на медицината, а именно здравни специалисти, които са квалифицирани за извършване на сестрински, асистентски и административни дейности и задачи по превантивен, диагностичен и лечебен режим на здравеопазване в здравни заведения и заведения за социални услуги.

Важна част от профила на възпитаниците на училището са техните знания и умения в областта на здравеопазването и защитата, сестринските грижи, социалните грижи, административната и медицинска документация и безопасността на труда.

От нашите домакини научихме, че възпитаниците на Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne od roku 1985 са готови да реализират планираните медицински грижи в отделните фази на сестринския процес и са напълно подготвени да оказват нужната помощ, лечение и подкрепа при задоволяване на медицинските нужди на пациента; да сътрудничат на медицинската сестра при диагностично-лечебния режим на общото и специализираното здравеопазване; да участват в първична, вторична и третична превенция и оказване на професионална първа помощ; да извършват административна работа в лечебното заведение.

Възпитаникът може да работи във всички звена на здравеопазването и социалните услуги в страната и в чужбина.

Благодарение на своята професионална подготовка и практика в реална работна среда в различни отделения на Държавната болницата в гр. Долни Кубин те са силно търсени и ценени специалисти в своята област, които с по-нататъшно обучение могат да повишават квалификацията си.

Бе осъществено посещение в реална учебна среда по различни специални учебни дисциплини, проведени във високо оборудвани кабинети за професионална подготовка, запознаване с учебната документация и цялостния процес на обучение.

В рамките на планираните от домакините дейности се осъществиха посещения в Държавната болница в гр. Долни Кубин, където бе наблюдавана практическата дейност на учениците в различни отделения: ортопедия и травматология; родилно отделение; детско отделение; отделение по образна диагностика; хирургично отделение; и др.

Проведе се среща със старшата мед. сестра на болницата – Олга Пилкова, която запозна гостите с условията, методите и изискванията за провеждане на практическото обучение, както и възможностите за бъдеща реализация на учениците.

Със съдействието на домакините бе осъществен и културен обмен и запознаване със забележителностите на Долни Кубин и красивата и живописна местност Орава.

От името на целия екип благодарим за топлото посрещане, гостоприемството, ползотворната работа, обмяната на опит и новите приятелства. Изпълнени сме с надежда за реализиране на бъдещи съвместни проекти и успешно сътрудничество!