„Равен достъп до образование в условието на кризи“

Във връзка с изпълнението на допълнително включената в проект „Равен достъп до образование в условието на кризи“ дейност, за периода от 07.10.2023 г. до 27.10.2023 г. в СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас се проведоха тренинги с учениците от I до  XII клас и техните класни ръководители за повишаване на социално- емоционалните умения в ученето, и формиране на базови умения за реакция при кризисни ситуации.

За провеждането на тренингите класните ръководители бяха консултирани и подпомогнати от двама експерти от Асоциация „Деметра“, а ЦСИ и библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас отново бяха наши партньори при осъществяването на част от дейностите.В резултат на проведените тренинги, нашите възпитаници придобиха нови знания и компетентности, които да им послужат в ситуации на насилие, пандемични кризи и природни бедствия.