Съобщение за преустановяване на присъствени учебни занятия

Уважаеми родители,

във връзка с получено на 04.11.2021 г. писмо от РУО-Бургас, Ви информирам, че

ОТ 08.11.2021 Г. ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТI-ВИ ДОXI-ТИКЛАС ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

от 08.11.2021 г. (понеделник) за училищата от Община Бургас се прилагат мерките по т.18 от заповед РД-01-890 на МЗ от 03.11.21 г., : „Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболеваемост над 750 на 100 000 население“. По данни на РЗИ-град Бургас / Писмо№ РД-1143/04.11.2021 г. до РУО – Бургас/ в нашата община е достигната 14-дневна заболеваемост над 750 на 100 000 население. Това е основанието за преминаване в ОРЕС.

Учениците ще се обучават по установения и съгласуван с РЗИ-Бургас в началото на учебната година график, като часовете на учениците в ОРЕС от начален курс са 20 минути, на прогимназията-30 минути, а на гимназиалния курс-40 минути, като се запазва установеното начало на часа по седмично разписание.

С уважение,

Виктор Григоров

/Директор/