УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ “ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ” – 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030676 ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+